1.  

 2. 'shine

   

 3.  

 4.  

 5.  

 6.  

 7.  

 8.  

 9.  

 10.